به دلیل مسائل امنیتی در مورمانسک استقبال فرودگاهی و قراداد با شرکتی در مورمانسک از اجبارات و نکات مهمی است که می بایست رعایت کنید .
این نکته را در یاد داشته باشید که در فرودگاه و یا اسیتگاه راه آهن امکان بازداشت و یا برگردوند مسافران به شهر مبدا زیاد می باشد و حتما می بایست برای سفر به مورمانسک برنامه و مدارک کافی به همراه داشته باشید .
ما این برنامه و مدارک را برای شما تهیه می کنیم .