جهت رفتن به مورمانسک می بایست  از طریق پرواز و یا زمینی با  قطار وارد این شهر شد می بایست توجه داشت که شهر مورمانسک به دلیل موقعیت خود دارای تدابیر امنیتی شدیدی می باشد و احتمال اینکه در فرودگاه و یا هر نقطه ای از شهر پلیس مدارک ورود شما و دلیل حضور شما در شهر مورمانسک را بداند و می بایست مدارک به همراه را نشان دهید.